facebook instagram

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Joanna Pęcak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Pęcak ChemicAl World z siedzibą w Sękowej, adres: Sękowa 347, 38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków,
    NIP 7382155709 REGON 381283942,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy,
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż 10 lat od zakończenia współpracy,
  • przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@chemical-world.pl